Regulamin usługi pomocy zdalnej (dalej „Pomoc zdalna”) 

Podmiotem świadczącym Pomoc zdalną pod adresem internetowym www.darnet24.pl jest SILENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piastowie (adres siedziby i adres do doręczeń: Stefana Żeromskiego 36, Piastów 05-820); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789757; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł.; NIP: 5342604270; REGON: 383903515, adres poczty elektronicznej: kontakt@darnet24.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 509-621-580, zwany dalej Silent.

 1. Skorzystanie z usługi Pomoc Zdalna oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Klient przed przystąpieniem przez Silent do świadczenia Pomocy zdalnej oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia w momencie rozpoczęcia korzystania z usługi Pomoc zdalna.
 2. Klient oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, który udostępnia Silent.
 3. Klient wyrażając zgodę na świadczenie na jego rzecz Pomocy zdalnej oraz akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że posiada zabezpieczenia, umożliwiające w razie konieczności, odtworzenie stanu sprzed dokonywanych zmian (backup), oraz że wykonał stosowne kopie zapasowe zabezpieczające go przed utratą danych.
 4. Pomoc zdalna odbywa się poprzez połączenie pracownika Silent z urządzeniem kopiującym Klienta. Usługi Pomocy zdalnej są świadczone przy pomocy technologii AnyDesk, (osoba-osoba, osoba-urządzenie).
 5. Przed przystąpieniem do świadczenia Pomocy zdalnej, Klient zobowiązany jest wskazać swoje dane (imię, nazwisko, nazwę/firmę, adres, numer NIP, adres e-mail) oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Silent przechowuje w swoim systemie informatycznym dowód akceptacji regulaminu przez Klienta.
 6. Pomoc zdalna obejmuje pomoc informatyczną w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego. Pomoc zdalna w większości przypadków polega na zebraniu informacji opisujących zgłaszany problem, postawieniu diagnozy i zdefiniowaniu przyczyny oraz wybraniu najkorzystniejszego rozwiązania i jego przeprowadzeniu w sposób zdalny, o ile będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia. W przypadku, kiedy zgłoszony problem nie będzie mógł być rozwiązany zdalnie, dalsze etapy naprawy oraz ich koszt ustalane będą indywidualnie.
 7. Czas dostępności usługi Pomocy zdalnej ustalany jest indywidualnie pomiędzy Klientem a Silent.
 8. Warunkiem koniecznym dla realizacji Pomocy zdalnej jest dostęp do Internetu. Silent nie ponosi odpowiedzialności za zbyt wolne działanie Internetu po stronie Klienta, za przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jej wpływem, a także w okolicznościach prowadzonych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego.
 9. Serwisant Silent, realizujący usługę wsparcia zdalnego, nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio z udzieleniem Pomocy Zdalnej. Klient zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, podczas trwania całej sesji Pomocy zdalnej – od jej uruchomienia, do jej zamknięcia, będzie obserwował działania informatyka i współpracował z nim w czasie sesji.
 10. Silent nie odpowiada za utratę danych, programów lub ustawień programów spowodowanych Pomocą zdalną.
 11. Sesje Pomocy zdalnej oraz dane niezbędne do wykonania czynności serwisowych nie są przez Silent rejestrowane ani zapisywane bez wiedzy oraz zgody klienta.
 12. Tytułem wynagrodzenie za świadczenie usług Pomocy Zdalnej Silent pobiera wynagrodzenie w wysokości określonej w Oświadczeniu Pomocy Zdalnej.
 13. Wszystkie ceny wskazane w Cenniku są kwotami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
 14. Wynagrodzenie płatne jest przelewem z góry na podstawie złożonego zamówienia na rachunek bankowy o numerze xxx lub za pośrednictwem systemu płatności przelewy24. Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Klient upoważnia Silent do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta oraz na wysłanie do Klienta faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przed rozpoczęciem świadczenia Pomocy zdalnej.
 15. Odpowiedzialność Silent z tytułu realizowania działań w zakresie udzielenia Pomocy Zdalnej ograniczona jest wyłącznie do wysokości pobranego wynagrodzenia za Pomoc zdalną i nie obejmuje innych szkód majątkowych, jakie mogą wystąpić po stronie Klienta.
 16. W przypadku przyjazdu serwisanta Silent do naprawy usterki albo wady i stwierdzeniu przez niego, że usterka wynika z przyczyn nie pozostających w związku z wykonanymi przez Silent czynnościami, reklamacja nie będzie uznana, a koszty związane z przyjazdem Silent poniesie Zamawiający zgodnie z cennikiem Silent.
 17. Silent zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania usługi Pomocy Zdalnej, przez swojego serwisanta oraz do zachowania poufności.
 18. W sprawa nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks cywilny.
 19. Zmiany regulaminu obowiązują od czasu ich publikacji na stronie darnet24.pl. Aktualna treść regulaminu publikowana jest pod adresem: https://www.darnet24.pl
 20. Wszelkie spory związane z realizacją Pomocy zdalnej w przypadku, gdy pomoc świadczona była na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą, rozpatrywał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Silent.
Top